Thông báo về việc mạo danh Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có Thông báo số 01/TB-HDSVHVN về việc mạo danh Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Nội dung Thông báo như sau:

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhận được phản ánh về việc có người nhận là ở Hội Di sản Văn hóa Việt Nam gửi tin nhắn đến một số địa chỉ để vận động tham gia Chương trình “Thương hiệu xuất sắc vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018.

Tin nhắn viết: “Chào bạn, mình ở bên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Bên mình đang tổ chức chương trình tôn vinh các tổ chức, cá nhân xuất sắc vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Việt Nam có trao chứng nhận nhà hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam. Rất mong được mời bạn tham gia. Bạn cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc ”. Kèm theo tin nhắn có Thư của Ban Tổ chức, mẫu bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương đều lấy danh nghĩa của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Về việc này, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Cho đến thời điểm này, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam không tổ chức chương trình nào mang tên “Thương hiệu xuất sắc vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018 và không biết, không tham gia, không cử bất kỳ cán bộ nào của Hội đi làm việc này.

2. Việc lấy danh nghĩa của là người của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam là mạo danh, làm ảnh hưởng tới uy tín của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

3. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc này phải chấm dứt ngay việc làm sai trái trên.

4. Đề nghị các cơ quan nhà nước có liên quan có biện pháp chấn chỉnh việc lợi dụng danh nghĩa Hội Di sản Văn hóa Việt Nam như đã nêu trên.

Vậy xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

 

Top