Mã số chuẩn quốc tế của Tạp chí Thế giới Di sản

Theo đề nghị của nhiều bạn đọc, Tạp chí Thế giới Di sản xin thông báo về Mã số chuẩn quốc tế của Tạp chí như sau:

Ngày 19-11-2008, Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí Thế giới Di sản, Cơ quan ngôn luận của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Theo đó, Mã số chuẩn quốc tế của Tạp chí Thế giới Di sản là: ISSN 1859 - 2600 (Bằng chữ: ISSN Một, Tám, Năm, Chín - Hai, Sáu, Không, Không)

Xin xem trên: https://issn.org (Vào website, gõ mã số 1859 - 2600, chọn search)

Trân trọng thông báo cùng bạn đọc!         

Top