Thông báo về công tác tổ chức và nhân sự của một số đơn vị thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội Di sản Văn hóa Việt Nam số 05/BB-TT-HDSVHVN ngày 15 tháng 5 năm 2019, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam ban hành các quyết định về công tác tổ chức và nhân sự của một số đơn vị thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam thông báo cụ thể như sau:

1. Về tổ chức:

- Quyết định số 13/QĐ-HDSVHVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc thôi tư cách thành viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam của Công ty Cổ phần Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt (VIET CHP.,JSC), do Công ty không còn hoạt động nữa.

- Quyết định số 14/QĐ-HDSVHVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc thôi tư cách thành viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam của Công ty Cổ phần Hội tụ số toàn cầu (GDC.,JSC), do Công ty không còn hoạt động nữa.

- Quyết định số 15/QĐ-HDSVHVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc chấm dứt tư cách thành viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam của Công ty Cổ phần Xây dựng và Tu tạo công trình văn hóa (CPE.,JSC), do Công ty không thực hiện Điều lệ Hội và các quy định của Hội.

- Quyết định số 16/QĐ-HDSVHVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc chấm dứt tư cách thành viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam của Công ty Cổ phần Xây dựng và Tu bổ di tích Thăng Long, do Công ty không thực hiện Điều lệ Hội và các quy định của Hội.

Thường trực Hội Di sản Văn hoá Việt Nam họp ngày 15-5-2019

2. Về nhân sự:

- Quyết định số 17/QĐ-HDSVHVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc để bà Bùi Thị Hằng được thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển văn hóa Việt Nam, thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, theo đề nghị của Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Việt Nam tại Văn bản đề ngày 16 tháng 4 năm 2019.

- Quyết định số 18/QĐ-HDSVHVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc để bà Lê Thanh Hải được thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển văn hóa Việt Nam, thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, theo đề nghị của Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Việt Nam tại Văn bản đề ngày 16 tháng 4 năm 2019.

- Quyết định số 19/QĐ-HDSVHVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc để bà Đinh Việt Chung được thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển văn hóa Việt Nam, thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, theo đề nghị của Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Việt Nam tại Văn bản đề ngày 16 tháng 4 năm 2019.

- Quyết định số 20/QĐ-HDSVHVN ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Tình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Việt Nam, thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

- Quyết định số 21/QĐ-HDSVHVN ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Tài, Hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Rồng châu Á, giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Việt Nam, thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này./.

Văn phòng Hội

Có thể bạn quan tâm

Top