Số liệu về hoạt động di sản văn hóa Việt Nam 2016

Ngày 12-1-2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đã thống kê các số liệu về di sản văn hóa năm 2016.

1. Tổng số bảo tàng: 154
- Bảo tàng quốc gia: 04
- Bảo tàng chuyên ngành trực thuộc bộ, ngành và tương đương: 10.
- Bảo tàng chuyên ngành thuộc đợn vị trực thuộc bộ, ngành và tương đương: 26..
- Bảo tàng cấp tỉnh: 83.
- Bảo tàng ngoài công lập: 31.
2. Tổng số hiện vật có trong các bảo tàng: <3.000.000.
3. Tổng số di tích được xếp hạng quốc gia năm 2016: 21
- Di tích lịch sử: 11.
- Di tích kiến trúc-nghệ thuật: 10.
- Di tích khảo cổ: 0.
- Di tích danh lam thắng cảnh: 0.

Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Pô Klong Garai (TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận)

4. Tổng số di tích đã được xếp hạng quốc gia tính đến 31-12-2016: 3.329.
- Di tích lịch sử: 1.546.
- Di tích kiến trúc-nghệ thuật: 1.549.
- Di tích khảo cổ: 89.
- Di tích danh lam thắng cảnh: 145.
5. Tổng số di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2016: 13.
6. Tổng số di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (tính đến thời điểm báo cáo): 85.
7. Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2016: 53.
8. Tổng số bảo vật quốc gia được công nhận năm 2016: 14.
9. Tổng số bảo vật quốc gia được công nhận (tính đến thời điểm báo cáo): 118.
10. Tổng số di sản được UNESCO vinh danh (tính đến thời điểm báo cáo): 25.
- Di sản văn hóa và thiên nhiên:08.
- Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp: 11.
- Di sản tư liệu: 6.
                       

 

Top