Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”

(TGDS): Ngày 22-5-2019, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam” với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, hoạt động thực tiễn; đại diện bộ, ngành Trung ương; phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng, nhấn mạnh: Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, là kết tinh của tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc là những lời căn dặn thiết tha, chứa đựng biết bao tình cảm, hoài bão và khí phách, thể hiện trong từng lời nhắc nhở, dặn dò trước lúc Bác đi xa. 

Toàn cảnh Hội thảo

Các tham luận tại Hội thảo đề cập tới nhiều vấn đề sâu sắc, tập trung làm rõ hoàn cảnh ra đời và quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc cũng như quá trình công bố và xuất bản tài liệu này của Người; phân tích những nội dung cơ bản của Di chúc Hồ Chí Minh và đưa ra những nhận định sâu sắc về giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam; việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua và hướng đi cho tương lai. Đồng thời khẳng định những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong thực hiện những lời căn dặn của Người suốt 50 năm qua như: Về tăng cường xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới; rèn luyện đạo đức, phong cách, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên hiện nay; vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn; chính sách đối với người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam - xã hội chủ nghĩa, bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;...

Qua các tham luận tại Hội thảo càng có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định, dù nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam cả hôm nay và tương lai.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Top