Yêu cầu dừng tổ chức “Diễn đàn Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”

Ngày 26-8-2020, PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ký Công văn số 34/CV-HDSVHVN gửi Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo.

Nội dung Công văn như sau:

Thời gian gần đây, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhận được nhiều thông tin liên quan đến “Diễn đàn Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, với danh nghĩa Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức. Kèm theo là Hồ sơ kêu gọi tài trợ tổ chức sự kiện.

Nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng, Hội đã tiến hành thẩm tra. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Lãnh đạo Hội đã có cuộc làm việc với Giám đốc Trung tâm để làm rõ việc này và Trung tâm cũng đã có Văn bản số 38/Ttr-DSVHTG đề ngày 26 tháng 8 năm 2020 gửi Hội.

 Sau khi nghiên cứu, xem xét và nghe Trung tâm báo cáo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo không tham gia tổ chức Diễn đàn này, không tham gia sự kiện này dưới bất kỳ hình thức nào;

2. Diễn đàn này không đúng với tinh thần của Luật Thi đua - Khen thưởng, Luật Di sản văn hóa, Điều lệ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo và mang đậm tính thương mại, vụ lợi gây dư luận không tốt trong cộng đồng, ảnh hưởng đến uy tín của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cũng như của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo;

3. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo sớm làm việc cụ thể và có văn bản gửi tới các bên liên quan để dừng tổ chức sự kiện trên, đồng thời thu hồi tất cả các văn bản có liên quan đến Trung tâm và Hội;

4. Đề nghị Trung tâm có báo cáo cụ thể về Hội sau khi làm việc với các bên liên quan.

                                                                                                                        P.V

                                                                                                                                                    

Top