Thành lập Câu lạc bộ Mạng lưới cộng đồng Di sản Kéo co Việt Nam

(TGDS). Ngày 26-01-2021, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ký Quyết định số 03/QĐ-HDSVHVN thành lập Câu lạc bộ Mạng lưới cộng đồng Di sản Kéo co Việt Nam là thành viên của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Câu lạc bộ có nhiệm vụ: Tập hợp, đoàn kết và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức, cá nhân trong Câu lạc bộ; Trao đổi thông tin, lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và triển khai các hoạt động liên quan đến di sản kéo co; Kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cộng đồng thực hành di sản kéo co tại Việt Nam; Quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có thực hành Nghi lễ và trò chơi Kéo co, theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền, vận động phát triển hội viên; Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động năm trước và xây dựng chương trình hoạt động năm sau, báo cáo Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa giữ vai trò Ban Thư ký Câu lạc bộ.

                                                                                 P.V

Có thể bạn quan tâm

Top