Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11

(TGDS). Ngày 28-9-2020, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã ký Công văn số 48/CV-HDSVHVN gửi các tổ chức, đơn vị thuộc Hội hướng dẫn tổ chức Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11-2020 và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65 về việc bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam.

Nội dung hướng dẫn như sau:

1. Các hội cấp tỉnh, thành phố, các liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ, các trung tâm, doanh nghiệp, Tạp chí thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức phổ biến sâu rộng cho các hội viên về ý nghĩa của Sắc lệnh số 65 và Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02  năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Di sản văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc (xem các tài liệu nói trên đăng kèm dưới đây).

2. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam với các hình thức phong phú, thiết thực.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho các hội viên về kết quả Đại hội và các văn kiện của Đại hội IV Hội Di sản Văn hóa Việt Nam (đã đăng trên Tạp chí Thế giới Di sản số tháng 8-2020).

4. Văn phòng Hội giúp Lãnh đạo Hội chuẩn bị phối hợp tốt với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức phần việc được giao trong Triển lãm “Du lịch qua các miền Di sản văn hóa Việt Nam” chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam; chuẩn bị và tổ chức tốt kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11-2020 theo kế hoạch của Trung ương Hội.

5. Tạp chí Thế giới Di sản (in và điện tử), Cơ quan ngôn luận của Hội, thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền các nội dung: Bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam năm 2020; Tuyên truyền, giới thiệu về di sản văn hóa chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Các tài liệu phục vụ cho các sự kiện trên được đăng tải trên Tạp chí điện tử Thế giới Di sản tại địa chỉ thegioidisan.vn.

                                                                                                          P.V

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 65 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét rằng việc bảo tồn cổ tịch là việc rất cần trong công cuộc kiến thiết nước Việt Nam;

Xét rằng Đông Dương Bác Cổ học viện có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Đông phương Bác cổ học viện (Vietnam Oriental Institute) có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tịch trong toàn cõi Việt Nam.

Điều thứ hai: Đông phương Bác Cổ học viện từ nay sẽ thay Pháp quốc Viễn đông Bác cổ học viện (Ecole Francaise d Extrême-Orient) bãi đi.

Điều thứ ba: Những luật lệ về việc bảo tồn cổ tích vẫn để nguyên như cũ.

Điều thứ tư: Cấm phá huỷ những đình chùa, đền, miếu hoặc những nơi thờ tự khác, những cung điện, thành, quách cùng lăng mộ chưa được bảo tồn. Cấm phá huỷ những bi ký, đồ vật, chiểu sắc, văn bằng, giấy má, sách vở có tính sách tôn giao hay không, nhưng có ích cho lịch sử mà chưa được bảo tồn.

Điều thứ năm: Chính phủ vẫn công nhận nguyên tắc những khoản trợ cấp hàng năm của toàn quốc, của mỗi kỳ hay mỗi tỉnh cho Đông phương Bác cổ học viện. Khi dự thảo ngân sách cho toàn quốc, cho từng kỳ hay từng tỉnh, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông uỷ viên tài chính của mỗi kỳ hay của mỗi tỉnh phải dự tính khoản trợ cấp cho Đông phương Bác cổ học viện.

Điều thứ sáu: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc gia giáo dục chiểu Sắc lệnh này thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 36/2005/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ NGÀY DI SẢN VĂN HOÁ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Để phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 23 tháng 11 là "Ngày Di sản văn hoá Việt Nam".

Điều 2. Việc tổ chức "Ngày Di sản văn hoá Việt Nam" hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, tránh hình thức, không phô trương lãng phí và bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam trong toàn dân;

b) Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

c) Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hoá - thông tin nói chung và trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng;

d) Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 3. Các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân Ngày Di sản văn hoá Việt Nam theo đúng nội dung quy định tại Điều 2 Quyết định này; bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm và huy động các nguồn lực hỗ trợ khác để thực hiện những hoạt động này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5.

1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top