Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ II (2019-2024)

Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam thành lập theo Quyết định số 1260/QĐ-BNV ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam là Quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên nguyên tắc tự tạo vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên, các nguồn vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Quỹ hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Quỹ hoạt động trong phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan về phạm vi, lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam nhiệm kỳ II (2019 - 2024) họp kỳ thứ nhất, 21-5-2021

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-BNV về việc công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ II (2019-2024). Theo đó, Hội đồng Quản lý Quỹ gồm 5 thành viên:

- Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch;

- Ông Hồ Hữu Thới, Phó Chủ tịch;

- Ông Nguyễn Văn Mạc, Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thành viên;

- Bà Vũ Thị Thu Phượng, Thành viên.

Ngày 21-5-2021, tại Trụ sở Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam nhiệm kỳ II (2019 - 2024), đã họp kỳ thứ nhất dưới sự chủ trì của PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ II (2019-2024), để thảo luận và thông qua Điều lệ Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trình Bộ Nội vụ công nhận, bầu các chức danh quản lý Quỹ và bàn một số công việc từ nay đến cuối năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQL của Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đã ban hành các quyết định về nhân sự quản lý Quỹ:

- Quyết định số 01/QĐ-HTBT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ II (2019-2024) giữ chức Giám đốc Quỹ nhiệm kỳ II (2019-2024);

- Quyết định số 02/QĐ-HTBT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Quỹ;

- Quyết định số 03/QĐ-HTBT về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Phượng, Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ II (2019-2024) giữ chức phụ trách kế toán Quỹ;

- Quyết định số 04/QĐ-HTBT về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ, gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Văn Mạc, Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ II (2019-2024) - Trưởng ban; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Phó trưởng ban; bà Nguyễn Thị Dung, Kế toán Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - Thành viên.

Trụ sở của Quỹ đặt tại 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 37343592.

Email: quydisan@gmail.com.

Website: quydisan.vn.

Văn phòng Quỹ

 

Top